EN | TH
EN TH

สมัครงาน

โฟร์แมนก่อสร้าง

สำนักงานใหญ่

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
- วัดพื้นที่งานโครงการ ส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชา จัดทำเอกสารสั่งผลิตสินค้า เข้าไลน์ผลิตโรงงาน
- จัดทำ Shop Drawing เพื่อปฎิบัติงาน
- จัดทำแผนงาน Weekly Schedule ส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชา และ Sub-Contractor
- ควบคุม Sub-Contractor ให้ปฏิบัติงานตามแผนงาน
- ประสานงาน พร้อมแก้ไขปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนงาน
- จัดทำ Daily Report และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมการใช้วัสดุสิ้นเปลืองและเครื่องมือ ของ Sub-Contractor ให้เหมาะสมกับงาน
- ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานให่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบรอง
- วัดพื้นที่งานหน้าร้านส่งให้ฝ่ายเทคนิคถอดแบบและส่งต่อไปให้ฝ่ายขายเสนอราคา
- ซ่อมงานต่างๆ

คุณสมบัติ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

อัพโหลดเรซูเม่
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง หากตรวจผมภายหลังว่าเป็นเท็จ บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือเงินชดเชย