EN | TH
EN TH

สมัครงาน

วิศวกรประจำสำนักงาน

สำนักงานใหญ่

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- รับมอบโครงการจากผู้จัดการโครงการ / หัวหน้าสำนักงาน และประชุมทีมงาน เพื่อกำหนดกลยุทธ์และสร้าง ความเข้าใจแผนการทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้
- เข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโครงการเพื่อออกแบบและเสนอราคา
- ออกแบบโครงการก่อสร้าง ที่ได้เข้าทำการสำรวจหรือได้รับมอบ
- ถอดวัสดุ ประเมินราคา ที่เข้าสำรวจหรือได้รับมอบ
- เขียนแบบโครงการก่อสร้างที่ได้รับการออกแบบและสรุป
- ตรวจสอบและควบคุมประมาณโครงการที่มีการดำเนินการตามสัญญาจากโครงการ
- จัดทำเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ

* ชาย - หญิง อายุ 22-30 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี
* มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
* มีความรกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
* มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบงานได้ดี

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

อัพโหลดเรซูเม่
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง หากตรวจผมภายหลังว่าเป็นเท็จ บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือเงินชดเชย