EN | TH
EN TH

สมัครงาน

หัวหน้า/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท เอส เจ เจ เพอร์เฟค รูฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ
- มีทักษะการเจรจาต่อรองกับ Vendor สรรหา คัดเลือกวัตถุดิบตามเงื่อนไขและความต้องการ รวมถึงการจัดทำข้อมูล เสนอวัตถุดิบใหม่ๆ ที่มีในตลาด
- จัดหาวัตถุดิบและควบคุมการใช้วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม

คุณสมบัติ

- เพศ: ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในสายงานบริหารด้านจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- มีความกระตือรือร้น และสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- มีความอดทน ทัศนคติที่ดี วิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และวินัยในการทำงาน

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

อัพโหลดเรซูเม่
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง หากตรวจผมภายหลังว่าเป็นเท็จ บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือเงินชดเชย